Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm

Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması

Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır. Riskli alanlar belediyelerin başvurusu ile Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun Kararı ile kararlaştırılan alanlardır.
Bakanlar Kurulu Kararı alınabilmesi için hazırlanacak teknik raporun Bakanlıkça uygun görülmesi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşünün alınması gerekmektedir. Riskli alanlar Bakanlık veya Belediyelerin teklifi ile belirlenir.
Riskli alan ilan edilen yerlerdeki yapılar için tek tek riskli yapı tespiti yapılmasına gerek yoktur. Riskli alanda risksiz bina bulunması hâlinde, bu binalar uygulama dışı tutulabilecektir. Böyle bir durumda, risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilecek, ifraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması hâlinde binanın hâlihazır durumu korunabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından gerekmesi hâlinde, risksiz binalar, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılabilecektir.

Riskli alanın tespiti;

İhtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulunun Kararı ile riskli alan ilan edilir.
Back To Top